صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          12/04/90          2:3  
    عنوان خبر : لیست گروه های درسی عمومی نیمسال تابستانی 90-89
  خلاصه خبر :   لیست گروه های درسی عمومی نیمسال تابستانی 90-89
  

دروس عمومی(پودمانی)برنامه هفتگی تابستان 90- 89 

شماره گروه
نام درس
تعداد واحد
روزها و ساعات تشكيل كلاس
شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
استاد
شماره کلاس
ظرفيت
600
معارف اسلامی
2
12-10
10-8
 
 
 
 
قسامی
11
28
601
اخلاق اسلامی
2
10-8
12-10
 
 
 
 
قسامی
11
28
602
جمعیت وتنظیم خانواده (خواهران)**
1
** این درس به صورت فشرده برگزار خواهد شد.
9-8
نعمت بخش
21
28
603
زبان عمومی
3
 
13-10
 
 
13-10
 
میر شفیعی
12
31
28
604
زبان عمومی
3
 
20:30-17:30
 
 
 
20:30-17:30
سهیلی
22
28
605
کار آفرینی
3
 
 
 
21-17
 
20:30-16:30
شب انگیز
22
28
606
جمعیت وتنظیم خانواده(برادران)**
1
17-16
این درس به صورت فشرده برگزار خواهد شد.
 
هاشمی
61
30
607
تربیت بدنی خواهران
(فقظ پودمان آخر حسابداری)
1
 
 
19-17
 
19-17
هاشمی
 
17
6071
تربیت بدنی خواهران
(فقط پودمان آخر IT)
1
 
 
19-17
 
19-17
هاشمی
 
5

دروس عمومی(ترمی)برنامه هفتگی تابستان 90- 89 

شماره گروه
نام درس
تعداد واحد
روزها و ساعات تشكيل كلاس
شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
استاد
شماره کلاس
ظرفيت
6001
معارف اسلامی
2
12-10
10-8
 
 
 
 
قسامی
11
15
6011
اخلاق اسلامی
2
10-8
12-10
 
 
 
 
قسامی
11
15
6021
جمعیت وتنظیم خانواده (خواهران)**
1
** این درس به صورت فشرده برگزار خواهد شد.
9-8
نعمت بخش
21
15
6031
زبان عمومی
3
 
13-10
 
 
13-10
 
میر شفیعی
12
31
15
6041
زبان عمومی
3
 
20:30-17:30
 
 
 
20:30-17:30
سهیلی
22
15
6051
کارآفرینی
3
 
 
 
21-17
 
20:30-16:30
شب انگیز
31
15
6061
جمعیت وتنظیم خانواده(برادران)
1
17-16
** این درس به صورت فشرده برگزار خواهد شد.
هاشمی
61
13    منبع خبر :  اموزش
    نویسنده خبر :  ADMIN